პროექტი

რეგულირების გავლენის (RIA) შეფასება საქართველოს კანონზე ფასიანი ქაღალდების შესახებ

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა - EPI/USAID 2014 - 2014 $14,988 დასრულებული

კვლევის მიზანია რეგულირების გავლენის შეფასება საქართველოს კანონზე ფასიანი ქაღალდების შესახებ. კვლევის ფარგლებში მოხდება არსებული სიტუაციის ანალიზი, შესაძლო საკანონმდებლო ცვლილებების შეთავაზება და ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება ყველაზე ეფექტური და ეფექტიანი საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები