პროექტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ანტიკორუფციული ექსპერტიზა

დონორო ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
EPF(ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი)/USAID 2005 - 2006 $19,000
პროექტის მიზანია გაზარდოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე სახელმწიფო ბიუჯეტის განკარგვასთან დაკავშირებით, გაზარდოს საზოგადოების ჩართულობა და კონტროლი სახელმწიფო ფინანსებში და ასევე სახელმწიფოს ანგარიშგების ხარისხი ფინანსური მენეჯმენტის შესახებ.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები