პროექტი

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულება საქართველოში

დონორი ხანგრძლივობა ბიუჯეტი სტატუსი
შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო / ევრაზიის თანამშრომლბის ფონდი/ Sida 2010 - 2010 $15,000 დასრულებული
პროექტი ითვალისწინებდა პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულების, ასევე ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების მოსამზადებლად გაწეული ღონისძიებების შეფასებას.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები